Medyczna rejestracja obrazu wideo

Część III: Medyczna rejestracja obrazu wideo w praktyce

Wybór klatek z sekwencji wideo

Autor: dr inż. Marcin Just, dr inż. Michał Tyc (DiagNova Technologies)

Po nagraniu lub wczytaniu wideo z pliku, w lewej części okna badania A pokazują się w kolumnie zarejestrowane i wczytane materiały wideo, a przy nich – w rzędach – wybrane z nich klatki (Rys. 1).

Rys. 1. Podgląd i wybór klatek w oknie badania. Układ korzystny przy pracy na dużym panoramicznym ekranie

Sekwencje wideo 1 reprezentowane są przez ich początkowe klatki. Żadne klatki nie są automatycznie wybierane z nagrania. Serie klatek 2 reprezentowane są przez cztery klatki z serii ułożone w prostokąt. Z zebranych pojedynczych klatek utworzona zostaje sekwencja wideo 3. Grupa obrazów wczytanych z pliku przedstawiona jest jako sekwencja wideo 4, w której znajdują się wszystkie wczytane obrazy.

Dwukrotne kliknięcie na jednej z sekwencji wideo w lewej kolumnie, lub kliknięcie prawym przyciskiem myszy na sekwencji i wybranie opcji Wybierz klatki, spowoduje uruchomienie okna podglądu i wyboru klatek B (lub w osobnym dużym oknie, jak na Rys. 2). W oknie tym następuje wybór nowych klatek z materiału wideo.

Podgląd i wybór klatek

Rys. 2. Podgląd i wybór klatek w oddzielnym oknie. Praca w oddzielnym oknie może być wygodniejsza zwłaszcza na mniejszych ekranach

Do sterowania podglądem służą przyciski odtwarzania (Start odtw.) 5, odtwarzania poklatkowego (spowolnionego) (Poklatkowo) 6, wstrzymania/wznowienia (Pauza) 7 i zatrzymania (Stop odtw.) 8 oraz pasek przewijania nagrania 9 z suwakiem. Suwak służy do ustawienia sekwencji w dowolnej chwili nagrania przez przesuwanie kursorem, a także klatka po klatce za pomocą przycisków ze strzałkami 10 lub przyciskami strzałkami na klawiaturze. Licznik 11 wskazuje czas od początku nagrania w sekundach. Przyciski 12 i 13 umożliwiają przechodzenie odpowiednio do poprzedniej i następnej spośród zebranych podczas badania sekwencji wideo. Suwaki 14 umożliwiają edycję kolorystyki nagrania: jasności, kontrastu oraz odcienia (udział barw składowych czerwonej i zielonej).

Przyciski 15 umożliwiają powiększenie obrazu 1x, 1,7x, 2x lub 4x. Po powiększeniu można poruszać się po całym obrazie, przeciągając klatkę kursorem myszki.

W konfiguracji z osobnym dużym oknem wyboru klatek, możliwe jest wyświetlanie z lewej strony wszystkich nagrań wideo z badania oraz odtwarzanie ich poprzez kliknięcie na reprezentujące je klatki 16. Wybór bieżącej klatki odbywa się za pomocą przycisku Migawka 17.

Opcja Skala 18 pozwala użytkownikowi na wyznaczenie skali oraz wykonanie pomiarów długości i pola powierzchni wybranych obiektów na obrazie.

Po naciśnięciu przycisku 18 otwiera się dodatkowe okno Wyznaczanie skali. Pierwszym krokiem przeprowadzania pomiarów jest wyznaczenie skali, w jakiej będzie dokonywany pomiar. Użytkownik dokonuje wyznaczenia skali w zakładce Określanie skali (Rys. 3). Aby wyznaczyć skalę, należy otworzyć w oknie wyboru klatek klatkę lub nagranie, na którym będzie widoczny przedmiot o znanych wymiarach (np. linijka), a następnie wyznaczyć za pomocą czerwonej linii 21 odcinek o długości odpowiadającej odległości w milimetrach ustawionej przez użytkownika 22. Program automatycznie odczytuje długość wybranego odcinka w pikselach 22 i wylicza skalę w milimetrach na piksel oraz rozmiar obszaru (obrazu) 24.

Żeby pomiar był wiarygodny, kamera powinna znajdować się w takiej samej odległości od przedmiotu o znanych wymiarach, jak od badanego obiektu.
Okno wyznaczania skali

Rys. 3. Okno wyznaczania skali do wymiarowania obiektów

Okno wymiarowania obiektów

Rys. 4. Okno wymiarowania obiektów

Aby przeprowadzić pomiar, należy w oknie wyboru klatek otworzyć wybraną klatkę przedstawiającą badany obiekt i otworzyć okno Wyznaczanie skali ( 18 na Rys. 1, 2) na zakładce Wymiarowanie (Rys. 4). Z prawej strony okna wyświetlona jest klatka z badanym obiektem. Za pomocą kolorowych odcinków 25 dodawanych na obrazie, użytkownik zaznacza linią obiekt do pomiaru (np. szerokość, długość, obwód obiektu). Początkowo widoczny na obrazie jest odcinek składający się z dwóch punktów i linii prostej pomiędzy nimi. Aby oznaczyć inny kształt (np. obwód obiektu), należy dodawać kolejne punkty, tworząc krzywą o dowolnym kształcie. Kolejne odcinki o różnych kolorach dodawane są poprzez naciśnięcie przycisku Dodaj obiekt 26. Kolejne obiekty są numerowane i dodawane na obrazie 25 oraz w tabeli obiektów 27. W tabeli podawany jest kolejny numer obiektu, odpowiadający mu kolor linii na obrazie, edytowalny opis obiektu oraz automatycznie zmierzone wartości długości L w milimetrach oraz pola powierzchni S w milimetrach kwadratowych (jeśli obwód jest zamknięty). Opis obiektu oraz zmierzone wartości wyświetlane są również na obrazie. Nad tabelą znajduje się opcja Rysuj pole pow. 28, która, kiedy włączona, pozwala na oznaczenie pola powierzchni obiektu za pomocą siatki.

W tabeli możliwa jest nie tylko edycja opisu obiektu, ale również ustawiana jest widoczność obiektu na obrazie (przycisk oznaczony czarną kropką) czy wybierany obiekt odniesienia (przycisk oznaczony czerwoną kropką) 29. Wyłączony przycisk (bez widocznej „kropki”) oznacza obiekt ukryty. Przycisk oznaczony kropką czerwoną pozwala oznaczyć obiekt (długość linii do pomiaru) jako odniesienia i bez względu na długość wynosi 100%. Tylko jeden obiekt może być w ten sposób oznaczony. Po ustawieniu jednego z obiektów jako odniesienia, długości linii pozostałych obiektów będą odpowiednio zamieniane z milimetrów na wartości procentowe w odniesieniu do długości linii oznaczonego obiektu.

Analizowany obraz wraz z zaznaczeniami, opisanymi obiektami oraz wartościami długości L i pola powierzchni S obiektu można zapisać i dodać do raportu. Aby wybrać obraz, należy wcisnąć przycisk Dodaj zdjęcie 30.

W przypadku korzystania z osobnego okna wyboru klatek, wybrane z danej sekwencji wideo klatki pojawiają się w jego dolnej części C i tam możliwe jest ich usuwanie oraz zapisywanie na dysku za pomocą menu kontekstowego. W celu usunięcia lub zapisania wybranej klatki na dysku, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na klatce i wybrać opcję, odpowiednio Usuń lub Wyeksportuj – zapisz na dysku. Aby zapisać klatkę na dysku przenośnym CD, należy, jako miejsce zapisu nagrania, wybrać Stację dysków CD/DVD, a następnie kliknąć na polecenie Zapisz te pliki na dysku CD.