Medyczna rejestracja obrazu wideo

Część V: Szybka kamera w praktyce

Kimografia - analiza kimo długoczasowa

Autor: mgr inż. Anna Racino, dr inż. Marcin Just, dr inż. Michał Tyc (DiagNova Technologies)
Data: 2021.05.01
Do nagrywania wymagana jest szybka kamera AliCam (element zestawu Advances Larynx Imager System firmy DiagNova Technologies Sp. z o.o.). Do kamery dedykowany jest przycisk nożny, który pozwala na wygodne sterowanie kamerą AliCam oraz światłem z oświetlacza AliLum.

Na zakładce Analiza kimo długoczasowa (Rys. 4) użytkownik określa najbardziej interesujące miejsca przekrojów (zakładka Kimografia). Miejsce przekroju fałdów oznacza się za pomocą szarych znaczników. Kliknięcie na wybrany znacznik spowoduje zmianę jego koloru. Taki znacznik można dowolnie przesuwać w górę i w dół po osi fałdów. Takich miejsc można ustawić maksymalnie 3 (Rys. 5). Dwukrotne kliknięcie na obrazie fałdów spowoduje dodanie migawki z widocznymi fałdami oraz liniami oznaczającymi miejsca przekrojów 4.

Okno analizy kimograficznej nagrania HSV – Analiza kimo długoczasowa

Rys. 4. Okno analizy kimograficznej nagrania HSV – Analiza kimo długoczasowa

Okno analizy kimograficznej nagrania HSV – Analiza kimo długoczasowa

Rys. 5. Okno analizy kimograficznej nagrania HSV – Analiza kimo długoczasowa -> Kimografia

Wybranie przynajmniej jednego miejsca przekroju poprzecznego fałdów głosowych pozwala na przejście do następnej zakładki analizy długoczasowej – Przebieg rozwarcia głośni (Rys. 6). W tej zakładce użytkownik określa zakres maksymalnego rozwarcia fałdów głosowych. Na kolorowych zakładkach 5 (odpowiadających kolorom miejscom przekrojów) zostają wyznaczone przebiegi kimograficzne w miejscach wcześniej wskazanych przez użytkownika przekrojów.

Okno analizy kimograficznej nagrania HSV – Analiza kimo długoczasowa -> Przebieg rozwarcia głośni

Rys. 6. Okno analizy kimograficznej nagrania HSV – Analiza kimo długoczasowa -> Przebieg rozwarcia głośni

Obrazy kimograficzne można wygładzić poprzez naciśnięcie przycisku Interpolacja 6 (Rys. 7). Przy zaznaczonej opcji Wszystkie, automatycznie wygładzone zostaną wszystkie przekroje kimograficzne.

Okno analizy kimograficznej nagrania HSV – Analiza kimo długoczasowa -> Przebieg rozwarcia głośni

Rys. 7. Okno analizy kimograficznej nagrania HSV – Analiza kimo długoczasowa -> Przebieg rozwarcia głośni; przeprowadzone wygładzenie - Interpolacja

Na tym etapie analizy użytkownik określa za pomocą dwóch linii przesuwanych za pomocą suwaków 7 (Rys. 8) zakres rozwarcia głośni na każdym wybranym przekroju. Ten zakres określa szerokość wyszukiwania maksymalnego rozwarcia fałdów głosowych, czyli określa zakres przeprowadzanej analizy kimograficznej.

Okno analizy kimograficznej nagrania HSV – Analiza kimo długoczasowa -> Przebieg rozwarcia głośni

Rys. 8. Okno analizy kimograficznej nagrania HSV – Analiza kimo długoczasowa -> Przebieg rozwarcia głośni; określenie zakresu rozwarcia głośni

Dwukrotne kliknięcie na obrazie kimograficznym spowoduje dodanie migawek z widocznymi przebiegami.

Po przejściu na zakładkę Analiza przebiegu rozwarcia (Rys. 9) wyświetlane są pierwsze wyniki analizy kimograficznej długoczasowej – wykres przebiegu rozwarcia głosni (podany w procentach) w stosunku do czasu 8. Wykres autoomatycznie wyświetla się dla wszystkich linii przekrojów jednocześnie. Możliwe jest wyłączenie widoku niektórych przekrojów w celu na przykład dokładniejszej analizy jednego z nich 9.

Naciśnięcie przycisku Licz 10 pozwala wyliczyć dla każdego z przekrojów komplet parametrów w tabeli poniżej (Tabela 1) oraz wykres przebiegu częstotliwości podstawowej względem czasu 11.

Również w przypadku tego wykresu możliwe jest wyłączenie podglądu wykresu z niektórych przekrojów 9.

Okno analizy kimograficznej nagrania HSV – Analiza kimo długoczasowa -> Analiza przebiegu rozwarcia

Rys. 9. Okno analizy kimograficznej nagrania HSV – Analiza kimo długoczasowa -> Analiza przebiegu rozwarcia

Tabela 1 Parametry analizy długoczasowej:

PARAMETR OPIS
F0Avg Average fundamental frequency (średnia częstotliwość podstawowa)
PPF [%] Period Perturbation Factor (współczynnik zaburzeń okresu)
parametr kimo długoczasowa
Jitt [%]
Jita [ms] mean Jitter (średnia Jittera)
APF [%] Amplitude Perturbation Factor (współczynnik zaburzeń amplitudy)
Shimmer [%]
PRAP [%] Period Relative Average Perturbation (średnie zaburzenia okresu)
ARAP [%] Amplitude Relative Average Perturbation (średnie zaburzenia amplitudy)
PPQk [%] Period Perturbation Quotient with k averaging area width (iloraz zaburzenia okresu)
APQk [%] Amplitude Perturbation Quotient with k averaging area width (iloraz zaburzenia amplitudy)